Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Nyugdíjasmunka hírek

Meghívó

M E G H Í V Ó

A Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

(9111 Tényő, Győri u.22)

Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2017. év október 13. nap 10.00 óra

A közgyűlés helye: 9111 Tényő, Győri u.22.

A közgyűlés napirendje:

1)     A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztás

2)     A Szövetkezet új Igazgatóságának megválasztása és díjazásának megállapítása.

3)     Küldöttgyűlés létrehozásának elhatározása és a működési szabályainak elhatározása

4)     Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele képviselve van, minimum 16 fő. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az új Szvt. 28. § (3) bekezdése alapján 8 napon belül 2017. október 17-én 10.00 órára hívjuk össze a jelen meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására a megismételt közgyűlést. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz a meghívóban szereplő napirendi kérdések tárgyában való határozathozataloknál.

Kérjük, hogy a közgyűlésen az elsőként megjelölt időpontban szíveskedjék megjelenni, akadályoztatása esetén azonban a tagsági jogait a közgyűlésen meghatalmazott is gyakorolhatja, az új Szvt. 28. § (2) bekezdése alapján. A meghatalmazást vagy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba – két tanúval aláíratva – kell eljuttatni az Igazgatóságának Elnökéhez, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig. Egy képviselő csak egy tagot képviselhet.

Tényő, 2017. szeptember 27.

      Homonnay György

              Igazgatóság  Elnöke


ELŐREGISZTRÁCIÓ

Ajánlatkérés cégeknek

Irodáink országszerte »