Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a Pannon-Work a nyugdíjas szövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán miként kezeli a tagok, leendő tagok, illetve volt tagok személyes adatait.

I. KI AZ ADATKEZELŐ?

A Pannon-Work részéről

A nyugdíjas szövetkezeti tagsággal kapcsolatos személyes adatok kezelője elsődlegesen a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhely: 9111 Tényő, Győri utca 22., cégjegyzékszám: 08-02-001839, adószám: 26120225-2-08).

Mivel azonban a Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai közösen tartanak fenn honlapot, ügyfélszolgálati irodákat, részben közös infrastruktúrát használnak, és a Pannon-Work csoport tagjai egymást segítve, kiegészítve látják el tevékenységüket, ezért a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel együtt adatkezelőként felelnek továbbá a Pannon-Work vállalkozáscsoport mindenkori tagjai is, mint közös adatkezelők.

A Pannon-Work vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Pannon-Work) jelenlegi tagjai:


Pannon-Work Zrt., Pannon-Work Consulting Kft., Pannon-Work Iskolaszövetkezet, Pannon Student Iskolaszövetkezet, Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet, MELÓ-CLUB Munkaszervező Szociális Szövetkezet, Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, Gamax Kft., Pannon-Work Diákmunkaszervező Kft., Telekontakt Marketing Kft., Arrabona-Work Kft., Gamaxmédia Kft., Parisatis Magyarország Kft., APT Vezetési Tanácsadó Kft.

Adatvédelmi tisztviselő: Torma Beáta
postai levelezési cím: 9027 Győr Budai u. 5/a.
e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu
telefon: +36 96 508 000

Külső szolgáltatás teljesítése során

Amikor tagjaink partnereinknél végeznek munkát, a foglalkoztatásukkal kapcsolatos személyes adataik kezelésében velünk közös adatkezelő lesz az adott partner is, hiszen a foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat a Pannon-Work és a partner egymás között megosztva teljesíti.

Tagjaink velünk kötnek szerződést a munkára, de a partnernél, az ő utasításai szerint dolgoznak. Mi fizetjük a bért és teljesítjük az azzal kapcsolatos adózási kötelezettségeket, de a partner az, aki a munkaidőt nyilvántartja és tudatja azt velünk. Szintén a partner kötelezettsége a munkavédelmi feladatok ellátása.

Az adott partner kilétéről a munkára jelentkezés során adunk tájékoztatást.

Az adatkezelő elérhetőségei

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai között és partnereinkkel létrejött megállapodások alapján a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet gondoskodik a szövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató VI. fejezetében foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról.

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 9111 Tényő Győri u. 22.
e-mail postafiók: adatvedelem@pannonwork.hu
telefon: +36-96-508-000
weboldal: www.pannonworksilver.hu

II. AZ ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük tagjaink személyes adatait?

A tagsággal összefüggő adatkezelés célja a szövetkezetbe történő belépés, munkára jelentkezés és a munka teljesítése, bérelszámolás, illetve a szövetkezetből történő kilépés.
A Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet a tagjaira is kiterjedő balesetbiztosítást tart fenn. A tag személyes adatainak kezelésére esetleges sérülés esetén a balesetbiztosítás érvényesítése céljából kerül sor.

Hogy tud belépni, milyen formában adhatja meg személyes adatait?

Ha még nem találta meg az Ön számára megfelelő ajánlatot, de elszánta magát nyugdíjasmunka vállalására, kitöltheti online az előregisztrációs űrlapot vagy személyesen a jelentkezési űrlapot. Az ezeken megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy előkészítsük a szövetkezetbe történő belépését, segítsünk az elképzeléseinek megfelelő nyugdíjasmunkát megtalálni.

Ha megtalálta az Önnek tetsző állást, és még nem tagja a szövetkezetnek, akkor munkavállalás előtt be kell lépnie a szövetkezetbe. A belépést személyesen bármelyik irodánkban elintézheti a tagfelvételi kérelem kitöltésével. A szerződéskötést meggyorsíthatja azzal, hogy kitölti az online előregisztrációs felületet, így az irodában már a kitöltött adatlapokkal tudjuk Önt fogadni.

Konkrét, meghirdetett állásokra jelentkezhet személyesen irodánkban, vagy a hirdetésben megadott elérhetőségeken, avagy a hirdetésen keresztül elérhető online jelentkezési űrlap segítségével. Ez esetben, ha még nem tag, a munka elvállalása előtt előbb a fentiek szerint be kell lépnie a szövetkezetbe, ha már tag, akkor az eseti szerződés megkötése érdekében szükséges valamelyik irodánkba befáradnia.

A tagok mely személyes adatait kezeljük a tagság kapcsán?

személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, születési név, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcím, születési hely és idő, nem, állampolgárság

nyugdíjas jogviszony igazolására: nyugdíjas  határozat, nyugdíjfolyósító törzsszám

további azonosítók: TAJ szám, adóazonosító jel

belső adminisztrációs adatok: regisztrációs szám, keret-megállapodás sorszáma, hosszabbítási sorszám,

tagsággal kapcsolatos további adatok: jelentkezés keretében a tagok által szabadon megadott személyes adatok, aláírás, tagnyilvántartásban szereplő adatok (név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja), részjegy vásárlásának, visszafizetésének ténye és dátuma, külső szolgáltatásban történő közreműködésre megállapodás megkötése (partner adatai, vállalt feladatok, bér, feladat teljesítésének helye és időtartama), bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, személyi higiénés vizsgálat adatai, munkaruha, munkavédelmi felszerelés átadás-átvételi jegyzőkönyvében szereplő adatok (méret, átadás dátuma, átadott eszközök megnevezése, stb.)

bérszámfejtés: jelenléti ív (munkavégzés kezdő és befejező időpontja, időtartama), munkabér, családi adókedvezményre jogosultság ténye, jogosultság esetén NAV adatlapon szereplő személyes adatok, súlyos fogyatékosság ténye, kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele esetén az érintett NAV adatlapon szereplő személyes adatok, adóelőleg számítás módja, önadózó státusz ténye

képzettség, végzettség: tanulmányi szak, szakirány, évfolyam, képzés hossza, iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret ténye, foka, munkakör szempontjából releváns tapasztalat, képzettség

munkavállalás szempontjából releváns további adatok: „B” kategóriás jogosítvány meglétének ténye, személygépkocsi/motor/robogó tulajdonlás vagy használati jogosultság ténye, azon régiók megjelölése, ahol szívesen vállal munkát, azon időszakok, amikor munkavégzésre ráér, munkavégzés szempontjából releváns, a tagra vonatkozó feljegyzés

kapcsolattartási adatok: név, lakcím, postázási cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, e-mail cím

munkabaleset esetén: munkabaleseti jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzített személyes adatok

balesetbiztosítás érvényesítése esetén: tag személyazonosító adatai, tagsági jogviszonyának adatai, sérülésre vonatkozó adatok

Az adatkezelés jogalapja

Szövetkezeti tagság, mint szerződés

A szövetkezeti tagság létesítésével (ideértve adott nyugdíjasmunkára történő jelentkezést is), teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban kezelt személyes adatait alapvetően a szövetkezeti tagság, mint velünk kötött, illetve megkötni tervezett szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont) alapján kezeljük.

Ha a személyazonosításhoz és nyugdíjas státusz igazolásához szükséges adatait nem adja meg, akkor nem tud a szövetkezet tagjává válni, illetve a tagja maradni. Amennyiben pedig a munkavállalási preferenciáit, készségeire, képességeire vonatkozó adatokat nem adja meg, akkor nem tudjuk azt biztosítani, hogy az Ön számára leginkább ideális munkalehetőségeket ajánlhassuk fel.

Jogszabályi kötelezettség

A szövetkezeti tagságot érintően azonban számos (pl. adó és társadalombiztosítási jogszabályok által előírt) jogszabályi kötelezettségünk is van, amelyek teljesítéséhez személyes adatait, illetve hozzátartozói személyes adatait kezelnünk kell. E jogszabályi kötelezettségek teljesítése keretében a személyes adatait, illetve hozzátartozói személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük.

Így például

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:355.§-a írja elő a tagnyilvántartás vezetési kötelezettséget és az abban kötelezően rögzítendő személyes adatokat (név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja);
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. sz. mellékletének 14. pontja szerint a szövetkezet köteles a nyugdíjasmunka szerződés (azaz a külső szolgáltatásra vonatkozó megállapodás) megkötésének a napján az állami adóhatóságnak (NAV) bejelenteni a szövetkezet adószámát, a munkát vállaló tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), nyugdíjfolyósító törzsszámát. A szövetkezet köteles továbbá a tagsági jogviszony megszűnésének a napját is a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni a NAV-nak.
  • ha adókedvezményt kíván igénybe venni, a jogosultsági feltételeket az adózási jogszabályok határozzák meg, ezek alapján állította össze a NAV is a vonatkozó adatalapjait, amelyeken az igénybevételhez szükséges feltételekről kell nyilatkoznia és ennek keretében az adatlap szerint hozzátartozóinak az adatait megadnia.
  • munkabaleset esetére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény írja elő a foglalkoztatók kötelező teendőit (kivizsgálás, dokumentálás, stb.).

Hozzájárulás

Annak érdekében, hogy a Pannon-Work által kötött, a tagokra is kiterjedő balesetbiztosítás a tagot ért sérülés, baleset esetén térítést teljesítsen, a balesetbiztosító számára be kell jelentenünk a sérülést és a biztosító rendelkezésére kell bocsátanunk az orvosi dokumentációt is. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre a Pannon-Work részéről az érintett tag hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján kerül sor. Hozzájárulás megadása hiányában a balesetbiztosítótól térítés nem igényelhető.

Az adatkezelés időtartama

Az előregisztráció során megadott személyes adatait az érintett naptári év lezárását követően töröljük, ha ezen időszak alatt a szövetkezetbe történő belépés nem történik meg.

Valamely meghirdetett nyugdíjasmunkánkra történő jelentkezés során megadott személyes adatait töröljük, ha a jelentkezést a szövetkezetbe történő belépéssel nem véglegesíti, vagy ha már tag, akkor az egyedi szerződést nem köti meg. Az adatok törlésére egyedi munkák esetén az adott keresés lezárását követően kerül sor. Ha a hirdetésben nem konkrét munka, hanem tevékenységi kör került megjelölésre és ahhoz tartozóan folyamatosan van nyitott pozíciónk, akkor a jelentkezését (egyedi szerződéskötés hiányában) az érintett naptári év lezárását követően töröljük.

Ha már tag, a szövetkezeti tagsággal kapcsolatos adatait alapvetően a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év elteltével töröljük. Szintén az 5 éves elévülési időig őrizzük meg a balesetbiztosítás érvényesítése keretében kezelt személyes adatait is.

Bizonyos adatait azonban még ekkor sem törölhetjük, mert az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény értelmében az adózást alátámasztó okiratokat az adójogi elévülési idő végéig (azaz az adóbevallás évét követő 5. év végéig) meg kell őriznünk. E szabály alapján kell az adózási elévülési idő alatt megőriznünk például az Ön számára történt kifizetésekkel kapcsolatos iratokat (belépési, kilépési adatlap, jelenléti ív, bérszámfejtési adatlapok, NAV adatlapok, külső szolgáltatásra irányuló megállapodás stb.). Ezen iratokat az adójogi elévülési idő leteltét követően semmisítjük meg.

III. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet és a Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai, valamint a Pannon-Work vállalkozáscsoport adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Nyugdíjasmunka végzése esetén (ún. külső szolgáltatásban részvétel esetén) személyazonosításhoz szükséges adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely), kapcsolattartási adatait (név, telefonszám, e-mail cím), TAJ számát és a munkavégzés szempontjából szükséges egyéb adatait (pl. képzettség, végzettség, érdeklődés) a nyugdíjasmunka teljesítése céljából az Önnel és partnerünkkel kötött megállapodás alapján átadjuk a szolgáltatást fogadó partnerünk részére, azaz annak, akinél a nyugdíjasmunkát végzi. Amennyiben a nyugdíjasmunkát elvállalja, partnerünk kérésére részére bemutatjuk az Önnel megkötött megállapodást is annak érdekében, hogy a foglalkoztatás jogszerűségét igazoljuk számára.

Ha munkavégzés közben baleset éri, az ezzel kapcsolatos kivizsgálást, adminisztrációs teendőket az a partnerünk végzi, akinél a munkát végezi. 3 napon túli munkaképtelenség esetén a baleseti dokumentációból kap 1-1 példányt a munkavédelmi hatóság, a szövetkezet, és egy példány a partnernél is rendelkezésre áll.

Amennyiben a baleset kapcsán a Pannon-Work által biztosított balesetbiztosítást is igénybe veszi, a biztosító részére átadjuk a káresemény elbírálásához szükséges dokumentációt (belépési nyilatkozat, tagsági keret-megállapodás, Megállapodás (a balesettel érintett munkára vonatkozóan), munkaidő-nyilvántartás – ha a Megállapodás nem tartalmazza -, a sérülés ellátásának orvosi dokumentációja, amely releváns a biztosítási esemény elbírálásához, rendőrhatóság balesetet érintő helyszíni és egyéb ellenőrzésének jegyzőkönyvei). A Pannon-Work balesetbiztosítója a Generali Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai minőségirányítási rendszert is működtetnek (ISO 9001). A tanúsítást a Pannon-Work Zrt., a Pannon-Work Iskolaszövetkezet, a Meló-Club Munkaszervező Szociális Szövetkezet, a Munka Mindenkinek Szociális Szövetkezet és a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet részére az EMT Zrt. (2040 Budaörs, Muskátli utca 3.), míg a Gamax Kft. részére a Magyar Szabványügyi Testület (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.) végzi. Ennek keretében az EMT Zrt., illetve a Magyar Szabványügyi Testület képviseletében eljáró személyek jogosultak az általuk vizsgált cég azon irataiba, rendszereibe betekinteni, amelyek a tanúsítás szempontjából indokoltak. Saját céljaikra a tanúsító cégek az adatokat nem használják fel, azokat kizárólag a Pannon-Work adott tagjának minőségtanúsítása céljából jogosultak megismerni.

A tagnyilvántartás a Ptk. 3:355. §-a alapján korlátozottan nyilvános. A tagnyilvántartásba bárki, azaz nem csak a tagok, hanem kívülálló személyek is betekinthetnek, ha érdekeltségüket igazolják. Például, ha a belépést tervező új tag egy korábbi tag pozícióját kívánja átvenni, akkor érdekelt lehet annak ellenőrzésében, hogy az adott tagot milyen adatokkal tartják nyilván a szövetkezet tagnyilvántartásában.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
EDUTAX Kft.
székhely: 9027 Győr, Budai út 5/a
elérhetőség: www.edutax.hu
bérszámfejtés, marketing tevékenység, Nyugbér szoftver üzemeltetése
SMIDEK Kft.
székhely: 9028 Győr, Pattantyús u. 4/a. tetőtér 2
SMS szolgáltatás, SMS szerver üzemeltetés

 
A Pannon-Work és a vállalkozáscsoport tagjai fenntartják a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjanak be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatják az érintetteket.

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

A tagokkal szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

IV. Adatbiztonság

A Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszik. Ennek keretében elfogadják és kialakítják, rendszeresen felülvizsgálják mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általuk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodnak arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A Pannon-Work felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Pannon-Work mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlanszemély férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VI. Jogok

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (pl. biztosítási káresemény bejelentése), a hozzájárulást megadó érintett személy jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személy személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga:

Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az általunk kezelt személyes adataid, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt a rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:

Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Kérheti személyes adatainak a törlését. Az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van, vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a)      az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b)      az adatok kezelése jogellenes;
c)      a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az adatkezelés folyamata során kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben személyes adatait elektronikus úton (hozzájárulás vagy szerződés jogalapján) kezeljük, igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

VII. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az adatvedelem@pannonwork.hu e-mail címre vagy postai levélben a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 9111 Tényő, Győri utca 22. alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk további azonosító adatokat kérni.

A kérelmet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

VIII. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.  Amennyiben pedig e körben a személyiségi jogait sértenénk, sérelemdíjat érvényesíthet.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

IX. Igényérvényesítés módja

1.      Adatkezelő megkeresése

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.
Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhat, a Pannon-Work vállalkozáscsoport esetében: Torma Beáta e-mail címe: adatvedelem@pannonwork.hu

2. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

3. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

honlap: http://naih.hu
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
postai cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

Budapest, 2019. január 1.

Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
(Pannon-Work vállalkozáscsoport tagjai)
adatkezelők

Frissítve: 2021.01.01.